لیست دوره ها

فوری

رباتيک صنعتی (I)

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲۴ ساعت
۳ روز
۸:۳۰ صبح الی ۵ بعد از ظهر
 • روباتيک
 • محركه های ربات
 • سنسورهای روبات
 • ابزارهای نهايی
 • شبيه سازی روبات
فوری

مكاترونيک (I)

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲۴ ساعت
۳ روز
۸:۳۰ صبح الی ۵ بعد از ظهر
 • كاربرد آن
 • كاربرد مكاترونیک در اتوماسيون صنعتی
 • سيستم های مكانيكی
 • سيستم های الكتريكی آنالوگ و ديجيتال
 • سيستم های جمع آوری داده
 • اجزا و فرآيند های كنترلی
 • پياده سازی يک سيستم كنترلی

توضیحات کامل دوره ها

كد دوره

 

نام دوره

طول دوره

 

ساعت برگزاري دوره

تاريخ

 

هزينه به ازاء هر نفر (ريال)

محتواي دوره

پيش نياز دوره

T.R 01

 

رباتيک صنعتي (I)

24 ساعت

3 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

در صورت تكميل ظرفيت

 

11,000,000

روباتيك،محركه هاي ربات،سنسورهاي روبات،ابزارهاي نهايي،شبيه سازي روبات

 

 

آشنايي با رياضيات مهندسي

T.K 01

 

مكاترونيك(I)

24 ساعت

3 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

در صورت تكميل ظرفيت

 

11,000,000

تعريف مكاترونيك و حوزه هاي كاربرد آن،كاربرد مكاترونيك در اتوماسيون صنعتي،سيستم هاي مكانيكي ، سيستم هاي الكتريكي آنالوگ و ديجيتال،سيستم هاي جمع آوري داده ،اجزا و فرآيند هاي كنترلي،پياده سازي يك سيستم كنترلي

مهندس برق